Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetovej stránky vedenej na adrese www.koft.sk je K O F T , s. r. o., so sídlom Jána Stanislava 28A, Bratislava 841 05, IČO: 17 335 248, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 1903/B (ďalej len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“), ktorá spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Súkromie užívateľov navštevujúcich internetovú stránku www.koft.sk je pre spoločnosť mimoriadne dôležité. Osobné údaje užívateľov sú spracúvané a využívajú sa len na účely, ktoré sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.
Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú výlučne internetovej stránky www.koft.sk .
Účely a právne základy spracúvania
Osobné údaje spoločnosť spracováva na účely:

 • poskytovania odpovedí na otázky uvedených v kontaktnom formulári https://www.koft.sk/kontakt; právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracúvaním osobných údajov, vyplnením a zaslaním kontaktného formulára užívateľ zároveň udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov;

 • organizovanie spotrebiteľských súťaží na Facebooku – právnym základom je súhlas so spracúvaním osobných údajov;

 • výberového konania - v prípade ponuky zamestnania v spoločnosti – právnym základom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy alebo súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača o zamestnanie.

Doba uchovávania osobných údajov
Spoločnosť uchováva osobné údaje v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov:

 • Poskytovanie odpovedí na otázky uvedených v kontaktných formulároch – jeden rok od vyplnenia kontaktného formulára.

 • Organizovanie spotrebiteľských súťaží na Facebooku – 1 rok od vyhodnotenia spotrebiteľskej súťaže pri súťažiacich; v prípade výhercov 10 rokov od vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhry výhrecom,

 • Výberové konanie – počas výberového konania a v prípade, že uchádzač o zamestnanec poskytne súhlas so spracúvaním osobných údajov, 2 roky po skončení výberového konania.

Príjemcovia osobných údajov
V súvislosti so svojou činnosťou spoločnosť môže sprístupniť osobné údaje ďalším subjektom, a to konkrétne: dodávateľom programátorských služieb alebo spoločnostiam, ktoré spravujú systémy spoločnosti, dodávateľom marketingových služieb, orgánom verejnej moci, subjektom, ktorým poskytnutie vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona, iným dodávateľom, odberateľom, slovenskej pošte, doručovateľom, kuriérom, cloudovým službám. Za účelom zvýšenia zážitku z návštevy webovej stránky spoločnosť spolupracuje s následujúcim spoločnosťami: Google Slovakia, s. r. o., Facebook Ireland Ltd., Exponea s.r.o., Criteo Gmbh, Marketinger s.r.o.

Ako prevádzkovateľ spoločnosť dohliada na to, aby všetci, ktorým sú vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.

Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.
Práva užívateľov
Užívatelia ako dotknuté osoby majú nasledujúce práva:

 1. Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu, má užívateľ právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa u zodpovednej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré spoločnosť na jeho základe o užívateľovi spracúvala.

 2. Právo na prístup – užívateľ ma právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o ňom má spoločnosť k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako sú osobné údaje užívateľa používané.

 3. Právo na opravu – na základe požiadavky užívateľa spoločnosť aktualizuje spracúvané osobné údaje.

 4. Právo na výmaz (na zabudnutie) - ak osobné údaje, ktoré o užívateľovi spoločnosť získala, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania, má užívateľ právo požiadať o výmaz osobných údajov.

 5. Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností je užívateľ oprávnený požiadať, aby spoločnosť prestala používať osobné údaje užívateľa, napr. v prípade, že podľa užívateľa sú osobné údaje spracúvané spoločnosťou nepresné alebo už ich spoločnosť nepotrebuje.

 6. Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností je užívateľ oprávnený požiadať o prenos osobných údajov, ktoré poskytol, na inú tretiu stranu. Toto právo sa však týka len osobných údajov, získaných na základe súhlasu alebo na základe zmluvy.

 7. Právo namietať – užívateľ má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak sa užívateľ domnieva, že spoločnosť nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie, má možnosť podať  námietku, pričom ak sa preukáže, že uvedený oprávnený záujem neprevažuje nad záujmami užívateľa, spoločnosť nebude osobné údaje užívateľa ďalej spracúvať.

 8. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - užívateľ môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Viac informácií nájdete na https://dataprotection.gov.sk.


Spracúvanie údajov, ktoré sa uchovávajú automaticky ( "súbory Cookies")
Keď užívateľ navštívi webovú stránku spoločnosti, spoločnosť môže zo zariadenia užívateľa automaticky zbierať osobné údaje návštevníkov webovej stránky (nazývané "súbory Cookies"). Informácie uložené v súboroch Cookies môže server servisu spoločnosti prečítať pri opätovnom spojení s týmto počítačom. Využívaním stránky zadávate súhlas s umiestnením súborov Cookies v zariadení cieľového používateľa. Každý užívateľ má možnosť vypnúť súbory Cookies a vykonať príslušnú konfiguráciu prehliadača. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

 • Informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na Internetovú stránku, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení ;

 • Dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek vstupujete na Internetovú stránku (najmä lokalita Vášho prístupu, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktoré používate, druhu prehliadača, ktorý používate, type zariadenia, ktoré na prístup na Internetovú stránku používate, počet klikov, stránka, ktorú ste navštívili pred Internetovou stránkou);

 • Údaje o Vašom používaní Internetovej stránky;

 • Informácie získané prostredníctvom súborov cookies a iných programov na monitorovanie užívateľov, a to vrátane cookies a monitorovacích programov našich partnerov v rozsahu podľa Vašich nastavení;

 • Informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button), Google  a podobné;


Vyššie uvedené údaje neumožňujú sami o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. Vyššie uvedené údaje sa stávajú Osobnými údajmi v momente, kedy ich priradíme ku konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej fyzickej osobe.
Využitie súborov Cookies
Zhromaždené súbory Cookies spoločnosť uchováva maximálne jeden rok výhradne pre pomocné účely, ktoré slúžia na spravovanie internetovej stránky. Ich informácie sa sprístupňujú len osobám oprávneným spravovať stránku. Spoločnosť využíva súbory Cookies na štatistické, analytické a marketingové účely, pričom si pri návšteve stránky môžete zvoliť blokovanie využívania súborov cookies na marketingové a analytické účely.
Odkazy na iné stránky
Na internetovej stránke spoločnosti sa nachádzajú aj odkazy na ďalšie internetové stránky. Pravidlá využívania internetových stránok a zachovanie súkromia používateľov stránok, na ktoré bude užívateľ presmerovaný prostredníctvom odkazu, sú uvedené na týchto stránkach a spoločnosť za ne nenesie zodpovednosť.
Bezpečnosť informácií
Spoločnosť využíva príslušné technické a organizačné prostriedky, aby osobné údaje užívateľov boli bezpečné, vrátane zabezpečenia osobných údajov pred zneužitím, stratou a zničením. Pre zaistenie bezpečnosti osobných údajov užívateľa boli zavedené príslušné personálne, organizačné a technické opatrenia.
Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov
Spoločnosť môže zmeniť platné zásady ochrany osobných údajov, predovšetkým na účely ich prispôsobenia k požiadavkám uvedeným platnými právnymi predpismi. O vykonaných zmenách informuje na internetovej stránke www.koft.sk.
Kontaktné údaje
Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to buď telefonicky na linke: +421 2 5020 5200, poslaním e-mailu na adresu: infokoft@koft.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu: K O F T , s. r. o., so sídlom Jána Stanislava 28A, Bratislava 841 05.